Všeobecné inzertní podmínky portálu Inzeros.cz

 

Všeobecné podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami.

1. Definice

1. 1 V těchto obchodních podmínkách:

1. 1. 1 Provozovatel serveru INZEROŠ - Váš parťák pro inzerci je p. Radek ŠEDLBAUER, IČ: 47329165.

1. 1. 2 Aplikace znamená internetovou aplikaci s názvem internetová inzerce, mezi jejíž hlavní funkcionality patří inzerce, která je dostupná z internetové adresy www.inzeros.cz

1. 1. 3 VOP znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1. 1. 4 Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání aplikace Uživatelem za podmínek uvedených v těchto VOP.

1. 1. 5 Licence znamená nevýhradní licenci k užívání aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1. 1. 6 Uživatel znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá aplikaci.

1. 1. 7 Uživatelský účet znamená neveřejnou část aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání přihlašovacích údajů.

1. 1. 8 Přihlašovací údaje znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze aplikace při zřizování uživatelského účtu prostřednictvím aplikace.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání aplikace

2. 1 Zobrazením pole VOP v uživatelském prostředí aplikace je návrhem na uzavření smlouvy ze strany Provozovatele.

2. 2 Kliknutím Uživatele na pole VOP je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena smlouva.

2. 3 Kliknutím na pole VOP, které obsahuje popis ve smyslu 2. 2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2. 4 Uzavřením smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání aplikace

3. 1 Provozovatel uděluje Uživateli licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí aplikace, zejména uvedených u daného typu uživatelského účtu.

3. 2 Uživatel se za udělení licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí aplikace, a není - li u konkrétního způsobu použití zejména u daného uživatelského účtu odměna uvedena, platí, že je licence poskytnuta bezúplatně.

3. 3 V případě, že je licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění smlouvy např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu aplikace až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí licence, a nezaplatí - li Uživatel za licenci odměnu v plné výši Provozovatelem ve stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se smlouva bez dalšího od počátku.

3. 4 Provozovatel je po uplynutí doby licence oprávněn plně a nebo částečně znepřístupnit uživatelský účet Uživatele.

3. 5 Uživatel má právo zřídit více než jeden uživatelský účet.

3. 6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání aplikace.

3. 7 Veškerá finanční plnění realizována prostřednictví aplikace nebo platební brány propojené s aplikací se považují za zaplacení připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele. Uhrazená platba za inzerci je nevratná.

3. 8 Provozovatel má právo aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit, a nebo jí znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3. 9 Uživatel má právo na užívání aplikace za podmínek smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3. 10 Uživatel se zavazuje při užívání aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním aplikace nevznikla žádná škoda.

4. DATABÁZE

4. 1 Uživatel nemá právo prostřednictvím aplikace strojově zejména pomocí tzv. softwarových robotů vylepšovat databázi spojenou s aplikací.

4. 2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi aplikace.

4. 3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2. občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v aplikaci a její databázi jakožto elektonickém systému jsou spolehlivé, prováděny systematicky a postupně a jsou chráněny proti změnám.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

5. 1 Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

5. 2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobení Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve smlouvě v souvislosti splněním smlouvy nebo těchto VOP.

6. ZMĚNA VOP

6. 1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6. 2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit.

6. 3 V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy k již existujícímu uživatelskému účtu tj. k obnovení nebo prodloužení uživatelského účtu, řídí se taková smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové smlouvy.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. 1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnutí osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektvních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

8. ROZHODNÉ PRÁVO

8. 1 Tyto VOP, jakož i smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

9. 1 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

10. ÚČINNOST

10. 1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 11. 2019.

2018 inzerátů celkem